Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Spomenik prirode Stara straža

O lokalitetu

Spomenik prirode Stara straža

KATEGORIJA ZAŠTITE: geološki spomenik prirode
GODINA ZAŠTITE: 1961.
POVRŠINA: 1,17 ha
POLOŽAJ: Općina Knin – oko četiri kilometra sjeverozapadno od grada Knina (cesta Knin – Gračac); 200 m od odvojka ceste za Staru stražu

Ovaj lokalitet je zaštićen od 1961. godine. Obuhvaća površinu od 1,17 ha. Lokalitet je posebno zanimljiv zbog lijepo vidljivih bora koje predstavljaju valovito svijene slojeve Zemljine kore. Profil je dužine oko 30 i visine oko 5 m na kojem su dobro razvijeni i izraženi slojevi jurske i kredne starosti. Sastoje se od naizmjeničnih slojeva vapnenca i dolomita u sklopu kojih se javljaju zone sivih, tankopločastih laporovitih vapnenaca i rožnjaka. U slojevima se ističu tanke, slikovite bore. U malmskim slojevima dobro se vidi koralj roda Cladocoropsis. Lokalitet je važan zbog karakterističnih paleontoloških, mineraloških, petrografskih i sedimentnih profila. Slojevi su lomljivi pa u njihovoj blizini nisu dopuštene nikakve radnje, a posebice kopanje i vađenje kamena.