Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekti


Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji – Priroda Dalmacije

Opći cilj projekta:
Učinkovito upravljanje zaštićenim i Natura 2000 područjima u dalmatinskim županijama.

Specifični ciljevi su:

Glavne aktivnosti:

Rezultati projekta:

Projekt se financira unutar Nacionalnog programa za Hrvatsku u sklopu EU IPA komponente Pomoć u tranziciji i jačanju institucija.

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga za prirodu okoliš i održivi razvoj Sunce
PROJEKTNI PARTNERI: Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije, ekološka udruga „Krka“ Knin te javne ustanove za zaštićena područja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
LOKACIJA PROJEKTA: Aktivnosti Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije provodile su se na području grada Knina – značajni krajobraz i Natura 2000 područje Rijeka Krčić (HR2000917 Krčić).
TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 138.888,00 EUR
NACIONALNO SUFINANCIRANJE: 14.027,69 EUR

 

Poučna staza uz podmorsku stazu na području ekološke mreže otok Murter od Jezera do Tisnog

Opći cilj projekta:
Svrha projekta je promicanje zaštićenih područja mreže NATURA 2000 Murter i Murterski kanal u Šibensko – kninskoj županiji te poboljšanje sigurnosti i očuvanje lokaliteta.

Rezultati projekta:

Glavni je cilj NIP-a pružiti podršku nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe, jačati kapacitete za praćenje stanja bioraznolikosti i izvješćivanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU te uvesti programe za uključivanje šire skupine dionika u proces upravljanja mrežom Natura 2000.

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Svjetske banke kroz Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP).

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije
SURADNICI: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Šibensko – kninska županija
LOKACIJA PROJEKTA: Murter, Šibensko-kninska županija
TRAJANJE PROJEKTA: 12. siječnja 2015. do 30. travnja 2015.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 972.067,82 kn

 

Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka

Opći cilj projekta:
Cilj projekta je razvoj i promocija autentične i atraktivne turističke ponude na rubnim dijelovima NP Krka. To je omogućeno uređenjem lokaliteta, koji su od velikog značaja za razvoj turizma ovog kraja, te izgradnjom kapaciteta lokalnog stanovništva i ostalih relevantnih sudionika. Ovaj projekt će dugoročno omogućiti lokalnim turističkim djelatnicima, vlasnicima seoskih domaćinstava, iznajmljivačima, te malim i srednjim poduzetnicima produljenje turističke sezone, a samim time i porast broja dolazaka i noćenja turista, te povećanje prihoda u turističkoj sezoni.

Aktivnosti koje je u projektu provodila Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti realizirale su se unutar značajnog krajobraza Vodeni tok i kanjon Čikole, a odnose se na proširenje ponude aktivnog turizma.

Rezultati aktivnosti su :

Projekt je sufinanciran iz programa IPA III C – Operativni program regionalna konkurentnost 2007-2013

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Drniš
PROJEKTNI PARTNERI: Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije, Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Turistička zajednica Grada Drniša i Gradski muzej Drniš
LOKACIJA PROJEKTA: Drniš, Šibensko-kninska županija
TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 632.133,51 EUR
NACIONALNO SUFINANCIRANJE: 99.750,67 EUR

 

Jačanje ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima – SIPA

Opći cilj projekta:
Promovirati razvoj u zaštićenim područjima prirode i doprinijeti većem integriranju upravljanja, zaštite i promocije zaštićenih prirodnih vrijednosti koje graniče s Jadranskim morem.
Specifični cilj: Razviti sustav za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji, kroz jačanje upravljačkih tijela ustanova, kroz razvoj visokokvalitetne ekološki održive turističke ponude, te kroz suradnju i razmjenu dobre prakse sa talijanskim partnerima.

Rezultati:

 1. Ojačane ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti, s logističke točke gledišta i s gledišta ljudskih resursa;
 2. Stvorena osnova za funkcioniranje GIS baze podataka za zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske i Zadarske županije;
 3. Uređeni lokaliteti u zaštićenim područjima prirode kako bi se osposobili za prijem turista;
 4. Osnažena turistička aktivnost javnih ustanova kroz stvaranje turističkih info kioska i kreiranje organiziranih turističkih tura;
 5. Turistički promovirana zaštićena područja prirode u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji;

Aktivnosti:

 1. Upravljanje i koordinacija projektnih aktivnosti (redoviti sastanci svih projektnih partnera);
 2. Kupovina opreme i opremanje ureda Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije (kompjutor, uredski namještaj, itd.);
 3. Edukacija stručnog osoblja javnih ustanova u području turističkog upravljanja i valorizacije zaštićenih prirodnih područja, te usavršavanje po jednog stručnjaka JU za vođenje rendžerske službe (kroz praktičan rad u NP Krka);
 4. Izrada 2 studija kao podloge za GIS bazu podataka zaštićenih prirodnih vrijednosti;
 5. Uređenje po jednog zaštićenog lokaliteta u svakoj županiji kako bi se omogućio prijem turista i početak turističke djelatnosti javnih ustanova;
 6. Stvaranje destinacijskog promotivnog vizualnog identiteta (letci, promotivni film);
 7. Postavljanje Info kioska o zaštićenim prirodnim vrijednostima u TZ Šibensko-kninske i u TZ Zadarske županije;
 8. Osmišljavanje organiziranih turističkih tura i njihova prezentacija turističkim agencijama;
 9. Promotivne aktivnosti projekta (2 prezentacije za javnost);

Projekt je su-financiran kroz program PHARE 2006: prekogranična suradnja Italije i Hrvatske, Phare CBC/INTERREG IIIA – New Adriatic Neighbourhood Programme.

NOSITELJ PROJEKTA: Regionalna razvojna agencija Šibensko – kninske županije
PARTNERI: Regionalna razvojna agencija Zadarske županije, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zadarske županije, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije, NP Krka, NGO Zanzibar, NGO COOSS Marche Onlus
LOKACIJA PROJEKTA: Šibensko-kninska županija i Zadarska županija
TRAJANJE PROJEKTA: 14 mjeseci
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: EUR 187.697,60
EU sufinancira sa 93.848,80 EUR – 50%, UNDP sufinancira sa 30.970,10 EUR- 16,50%, projektni partneri sufinanciraju sa 62.878,70- 33,50% )