Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji

Ekološka mreža Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji

Ekološka mreža Natura 2000 je koherentna europska ekološka mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuje očuvanje ili, kad je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti.

Proglašenjem Ekološke mreže, u pravni poredak Republike Hrvatske prenesene su sljedeće direktive Europske unije: Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. predstavljaju srž EU zakonodavstva u zaštiti prirode. Ta dva propisa zajedno postavljaju ambiciozni visoki standard očuvanja prirode za sve države članice EU-a.

Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) čine područja očuvanja značajna za ptice – POP, područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS, vjerojatna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (vPOVS) i posebna područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS).

Ekološka mreža predstavlja provedbu EU legislative: Direktive o očuvanju divljih ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) i Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC). U Hrvatskoj je ekološka mreža propisana Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a proglašena Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19).

Cilj upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 je održati ili poboljšati povoljno stanje očuvanosti ciljnih vrsta i staništa određenog područja. Često je to moguće bez propisivanja bitnih ograničenja, kroz provođenje mjera očuvanja od strane ljudi koji u suživotu s prirodom dijele svoj životni prostor s ugroženim vrstama i staništima. Većinu aktivnosti i zahvata u Natura području moguće je provesti uz mjere ublažavanja mogućih negativnih utjecaja. Ponekad su potrebne tek manje prilagodbe. Prijedlozi većih razvojnih projekata ili promjena načina korištenja zemljišta trebaju proći postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ukoliko se za zahvat ocijeni da nema značajan negativan utjecaj, zahvat se dopušta i ako se nalazi u području ekološke mreže. Natura 2000 podržava načelo održivog razvoja i cilj joj nije zaustaviti sveukupne razvojne aktivnosti nego, naprotiv, postaviti mjerila prema kojima će se one moći odvijati, a da pritom očuvaju biološku raznolikost.

Osnovni način upravljanja područjem ekološke mreže je donošenje plana upravljanja u suradnji s lokalnim dionicima. Njime se utvrđuju potrebne mjere i aktivnosti za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova, kao i ekološke cjelovitosti toga područja.

Planovi upravljanja donose se često za područja koja su već zaštićena u nekoj od zakonskih kategorija zaštite te njima upravljaju nadležne javne ustanove. Manja područja mogu se povjeriti na skrb vlasnicima ili korisnicima, a često i udrugama koje su voljne provoditi potrebne mjere. Na velikim područjima moguće je kombinirati različite mehanizme uz osiguranje sustavne koordinacije.

Kartografski prikaz ekološke mreže Natura 2000 s ucrtanim područjima te značajnim vrstama i staništima za svako proglašeno područje dostupan je na stranicama Informacijskog sustava zaštite prirode:

>> Kartografski prikaz ekološke mreže Natura 2000

Ekološka mreža Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji

Velik dio vrijedne prirodne baštine Šibensko-kninske županije, osim u zaštićena područja, uključen je i u Europsku ekološku mrežu Natura 2000.

Javna ustanova Priroda upravlja sa skoro šezdeset područja ekološke mreže NATURA 2000 u Šibensko-kninskoj županiji. U nastavku su navedena područja ekološke mreže u Županiji kojima upravlja Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije:

ŠIFRA PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
NAZIV  PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE
HR3000473 Babuljaši i okolni grebeni http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000473#2
HR3000092 Blitvenica http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000092
HR2001394 Bribišnica – Vrbica http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001394
HR1000029 Cetina http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000029
HR2000919 Čikola – kanjon http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000919
HR1000028 Dinara http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000028
HR5000028 Dinara http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR5000028
HR2001444 Drenovača jama http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001444
HR2001314 Izvorišni dio Cetine s Paškim i Vrličkim poljem http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001314
HR3000419 J. Molat-Dugi-Kornat-Murter-Pašman-Ugljan-Rivanj-Sestrunj-Molat http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000419
HR2001241 Jama Golubinka http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001241
HR3000319 Jama Gradina http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000319
HR3000442 Kakanski kanal http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000442
HR3000441 Kaprije http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000442
HR3000438 Kosmerka – Prokladnica – Vrtlac – Babuljak – podmorje http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000438
HR2000917 Krčić http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000917
HR1000026 Krka i okolni plato http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000026
HR3000444 Kukuljari http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000444
HR3000460 Morinjski zaljev http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000460
HR1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000027
HR2001050 Murter http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001050
HR3000445 Murterski kanal http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000445
HR2001344 Novkovići – Bosnjakuša http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001344
HR2001400 Orašnica http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001400
HR2000526 Oštrica – Šibenik http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000526
HR3000474 Otočić Drvenik http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000474
HR2001362 Otok Žut http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001362
HR2001188 Pećina, Raslina http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001188
HR2000020 Područje oko Velike Ćulumove pećine http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000020
HR2001371 Područje oko Dobre vode http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001371
HR2001375 Područje oko špilje Golubnjače, Žegar http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001375
HR2000132 Područje oko špilje Škarin Samograd http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000132
HR2001253 Poštak http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001253
HR2001068 Radljevac http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001068
HR1000024 Ravni kotari http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR1000024
HR2001361 Ravni kotari http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001361
HR3000081 Rončić http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000081
HR3000437 Sedlo – podmorje http://natura2000.dzzp.hr/reportpublish/reportproxy.aspx?paramSITECODE=HR3000437
HR2000922 Svilaja http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000922
HR2001491 Šibensko zaledje – Lozovac http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001491
HR3000443 Tetovišnjak – podmorje http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000443
HR2000175 Trogrlo http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000175
HR3000171 Ušće Krke http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000175
HR3000088 Uvala Grebaštica http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000088
HR3000086 Uvala Makirina http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000086
HR2000788 Uvala Makirina 1 http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000788
HR3000090 Uvala Stivančica http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000090
HR3000091 Uvala Tijašnica http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000091
HR3000089 Uvale oko rta Ploča http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000089
HR3000439 Uvale Tratinska i Balun http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000439
HR3000082 V. i M. Skala http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000082
HR2001266 Vrba http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001266
HR2001363 Zaleđe Trogira http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2001363
HR3000177 Zmajevo oko http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR3000177
HR3000414 Zmajevo uho http://natura2000.dzzp.hr/reportpublish/reportproxy.aspx?paramSITECODE=HR3000414
HR3000440 Žirje – Kabal http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HR2000440