Predstavljanje projekta integracije u EU Natura 2000

Predstavljanje projekta integracije u Europsku Uniju (EU) Natura 2000

6. lipnja 2011.

U ponedjeljak, 06.lipnja 2011. u NP Brijuni održan je skup o projektu  integracije u Europsku uniju (EU) “Natura 2000” (NIP).

Na skupu su prisustvovali predstavnici, parkova prirode, nacionalnih parkova, županijskih javnih ustanova i drugih institucija za koje će se izdvojiti sredstva od zajma Svjetske banke  koji je Hrvatska dobila u svibnju za zaštitu prirode u idućih pet godina.

Glavni cilj projekta integracije u EU “Natura 2000” je pružiti pomoć nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri integraciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe; jačanje kapaciteta institucija u sustavu zaštite prirode za praćenje stanja biološke raznolikosti i izvještavanje u skladu s EU direktivama; i razviti programe koji uključuju široku grupu dionika u uspostavi, upravljanju i očuvanju ekološke mreže Natura 2000.

Projekt Javne ustanove Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko – kninske županije  –  Turistička valorizacija Kanala sv. Ante prihvaćen je na natječaju Svjetske banke. 
Kroz zajam od 20,8 milijuna eura financirat će se dio projekta u vrijednosti 120 000 EUR, a početak radova je planiran za kolovoz 2012.g.