Održana Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana

13. rujna 2011.

U organizaciji Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, nositelja izrade Prostornog plana, u utorak, 13. rujna 2011. godine u Gradskoj vijećnici, s početkom u 12 sati, održana je Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije.Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na prostoru Županije. Izrada ovih Izmjena i dopuna pokrenuta je Odlukom koju je donijela Skupština Šibensko-kninske županije u svibnju 2008. godine (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 5/08). Osnovni razlozi za izradu Izmjena i dopuna PPŽ-a su omogućavanje lakšeg funkcioniranja postojećih gospodarskih subjekata na području Županije i prihvaćanje novih gospodarskih djelatnosti, te osiguranje prostornih uvjeta za realizaciju sadržaja od javnog interesa.Javna rasprava Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije održana je od 29. prosinca 2010. do 04. veljače 2011. godine. Temeljem prihvaćenih primjedbi na prvoj javnoj raspravi izrađen je novi prijedlog izmjena i dopuna PPŽ i upućen na ponovnu javnu raspravu u rujnu 2011. godine. U skladu s člankom 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11), obzirom na predložene izmjene i dopune nakon javne rasprave, obvezno je održavanje ponovne javne rasprave.

Razlozi održavanja ponovne javne rasprave su: I. Obradom pristiglih primjedbi izvršena je izmjena dijela kartografskih prikaza i odredaba za provođenje. II. Nakon provedene javne rasprave usvojeni su zakoni koji imaju utjecaj na izradu ovih Izmjena i dopuna: – Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11), – Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11). Sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u slučaju kada se na temelju prihvaćenih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi prijedlog prostornog plana tako promijeni da nova rješenja iziskuju provođenje ponovne javne rasprave, novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi. Na početku ponovne javne rasprave predlagač Plana, župan Goran Pauk je iznio neke od značajnijih promjena koje obuhvaćaju Izmjene i dopune (III) Prostornog plana. Značajnije promjene odnose se na: – nove turističke zone (Murter i Tribunj) i korekcije postojećih (površine i kapaciteti), – korekciju i dopunu gospodarskih zona i uvjeta za smještaj purifikacijskog centra, – korekciju i dopunu sportsko rekreacijskih zona u ZOP-u i dopuna uvjeta za smještaj i uređenje (vezano na izmjenu ZPUG-a), – korekciju zona za golf (površina, lokacija) kao i kriteriji smještaja golf igrališta, – dopunu u poglavlju poljoprivrede vezano uz izmjene ZPUG-a, i marikulturu, – eksploataciju mineralnih sirovina, – smještaj solara, odnosno mogućnost smještaja pojedinačnih lokacija u JLS, – korekciju i dopunu prometne mreže, – dopunu u sustavu telekomunikacija, – nove luke (ribarska, sportske luke, nautičkog turizma, sidrišta) i brodogradilišta, te mogućnost smještaja sidrišta u lukama otvorenim za javni promet, privezi posebne namjene – uvjete smještaja hidroenergetskih objekata i akumulacija, – korekciju područja za navodnjavanje, – dopunu u poglavlju gospodarenja otpadom, građevinski otpad, – manje dopune u području zaštite prirodne i kulturne baštine i provedbe plana. Stručni izrađivač Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana Šibensko-kninske županije je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije u suradnji s tvrtkom “Urbing d.o.o.” iz Zagreba.