Mala planinarska škola

20. rujna 2017.

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije u sklopu svojih aktivnosti u 2017. ima za cilj provoditi edukativne programe za različite dobne skupine kao i jačati suradnju sa lokalnim OCD kroz razvijanje i provedbu zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka očuvanju i promociji zaštićenih područja. S tim ciljem se razvila ideja o suradnji sa Hrvatskim planinarskim klubom Sv. Mihovil u sklopu njihove 2. Male planinarsku škole.

Jednodnevna radionica prstenovanja ptica uz Prokljansko jezero za polaznike Škole pokazala se kao savršen izbor za naše male ljubitelje aktivnog boravka u prirodi.

Za potrebe radionice angažirali smo Ornitološko društvo Brgljez Kamenjar na čelu s licenciranim prstenovačem Ivicom Lolićem. Specijalne ornitološke mreže bile su postavljene u selu Prukljan. Prokljansko jezero dio je Značajnog krajobraza Krka krajolik – donji tok i sjecište dviju ekoloških mreža NATURA 2000, Ušće Krke (POVS) i Krka i okolni plato (POP). Djeca su imala priliku upoznati različite vrste ptica, njihove životne navike, selidbene puteve i slično, ali i uživo sudjelovati u prstenovanju ptica te držati u ruci ptice poput vodomara, crnokape grmuše, trstenjaka i sl.

Za potrebe radionice angažirali smo Ornitološko društvo Brgljez Kamenjar na čelu s licenciranim prstenovačem Ivicom Lolićem. Specijalne ornitološke mreže bile su postavljene u selu Prukljan. Prokljansko jezero dio je Značajnog krajobraza Krka krajolik – donji tok i sjecište dviju ekoloških mreža NATURA 2000, Ušće Krke (POVS) i Krka i okolni plato (POP). Djeca su imala priliku upoznati različite vrste ptica, njihove životne navike, selidbene puteve i slično, ali i uživo sudjelovati u prstenovanju ptica te držati u ruci ptice poput vodomara, crnokape grmuše, trstenjaka i sl.

Stručna suradnica za provedbu projekata, Ana Vukšić, u uvodnom dijelu je održala sudionicima Male planinarske škole interaktivno predavanje o zaštićenim područjima u Šibensko-kninskoj županiji i „leave no trace“ principima koji su od velike važnosti za male buduće planinare. Na kraju radionice, podijelili smo djeci majice i edukativno-promotivne materijale naše Ustanove.