JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA za davanje koncesijskog odobrenja

2. svibnja 2011.

Na temelju članka 146. i 147. Zakona o zaštiti prirode (NN broj 70/05, 138/09), Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije od 19. travnja 2011.godine  broj: 154/7-2011, kao i suglasnosti Ministarstva kulture Klasa: 612-07/11-24/07, Ur.broj:532-08-02-02/1-11-3 od 11.travnja 2011.godine, objavljuje se poziv za

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
za davanje koncesijskog odobrenja za

a)       a) Obavljanje djelatnosti turističkog vođenja (kanjoning) koje podrazumijeva pješačenje uz korištenje različitih tehnika, koje mogu uključivati hodanje, penjanje, skakanje i/ili plivanje kroz značajni krajobraz „Vodeni tok i kanjon Čikole“.
b) Obavljanje djelatnosti organiziranog turističkog vođenja i prijevoza posjetitelja te vožnje kanuom, kajacima i brodicama na vesla u značajnom krajobrazu „Krka krajolik gornji tok“ (uzvodno od granice NP Krka).
c) Obavljanje djelatnosti organiziranog turističkog vođenja i prijevoza posjetitelja te vožnje kanuom, kajacima i brodicama na vesla u značajnom krajobrazu „Krka krajolik donji tok“ (nizvodno od NP Krka) – lokalitet Guduća. 

1.        Predmet javnog prikupljanja su koncesijska odobrenja za obavljanje gore navedenih djelatnosti.
2.      Koncesijska odobrenja za navedene djelatnosti izdaju se na razdoblje od 1 godine.
3.      Osim prethodno navedenih uvjeta, svi detalji vezani za što kvalitetnije obavljanje djelatnosti međusobno će se definirati prilikom sklapanja ugovora o koncesijskom odobrenju.
4.      Obavljanje prethodno spomenutih djelatnosti, neće biti moguće bez provedenog postupka dodjele koncesijskog odobrenja.
5.      Zahtjevu za koncesijsko odobrenje potrebno je priložiti: 
                                                  – naziv, sjedište, kontakt i adresu fizičke ili pravne osobe koja se natječe      
                                 – original ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar( pravna osoba) ili odobrenje (obrtnica) za obavljanje djelatnosti (fizička osoba) ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja
                                 – original ili ovjerena preslika izvoda iz kaznene evidencije za odgovornu osobu ne starijeg od 30 dana od objave natječaja     
                                 –  reference dosadašnjih bavljenja s djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje te fotografije plovila
                                 –  ponuda visine godišnjeg paušalnog iznosa    
6.        Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije
Prilaz tvornici 39, 22 000 Šibenik

s naznakom (“Ne otvaraj – javno prikupljanje ponuda”)

7.        Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanje ovog poziva u javnim glasilima.
8.        Nepotpune i nepravodobno zaprimljene ponude neće se razmatrati.
9.        Javno otvaranje ponuda će se provesti dana  13.05.2011.godine u 12 sati u prostoriji Javne ustanove, Prilaz tvornici 39, Šibenik.
10.     Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos naknade za koncesijsko odobrenje uz ispunjavanje uvjeta natječaja.
11.     Javna ustanova zadržava pravo da sukladno utvrđenim kriterijima bez posebnog obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu, ne prihvati niti jednu ponudu ili poništi javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima javnog                prikupljanja ponuda.
12.     O rezultatima javnog prikupljanja ponuda ponuditelji će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o     odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
13.     Sve informacije o provođenju natječaja mogu se dobiti u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije Prilaz tvornici 39, 22 000 Šibenik na telefon 022/218-462         

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Šibensko-kninske županije