Dovršeno istraživanje ornitofaune rijeke Guduće i Prukljanskog jezera

25. listopada 2009.

Istraživanje ornitofaune rijeke Guduće i Prukljanskog jezera provedeno je od listopada 2008. do rujna 2009. godine.Pri svakom terenskom izlasku, prebrojavanje ptica provedeno je na sljedećim transektima i lokalitetima, raspoređenim tako da se obuhvati čitavo jezero i donji tok Guduće:
• Raslina – od luke do uvale Raići
• Raslina – uvala Sveta Kata
• Bilice – uvala Stubalj i Kecina kula
• uvala Beretuša
• uvala Kvartirna
• selo Prukljan
• plato od sela Prukljan do kanjona Guduče
• maslinici iznad kanjona Guduče
• kanjon Guduče od mosta prema ušću
• plato iznad ušća Guduče
• Prukljan
• Bićine
• Skradin

TURISTIČKA VALORIZACIJA

Kanjon Guduće i plato iznad njega pogodni su za korištenje u turističkoj prezentaciji, kako zbog lijepih krajolika i zanimljivih staništa, tako i zbog brojnih zanimljivih i karakterističnih vrsta ptica.

•    VRSTE ZANIMLJIVE U TURISTIČKOJ PONUDI

Redovite vrste ptica za koje postoji veća vjerojatnost da će biti uočene u odgovarajuće doba godine, a koje zbog svoje atraktivnosti, karakterističnosti za pojedina staništa ili ograničene rasprostranjenosti mogu biti zanimljive promatračima ptica i drugim turistima su:

ZIMI

– svilorepa, mali vranci, patka kulašica, jata močvarica (gnjuraca, pataka i liski), crvenokljuni labud, jarebica kamenjarka, vodomar, ušara (glasanje u sumrak i noću). (slika 1.)

PROLJEĆE/RANO LJETO(GNJEZDARICE)

– zmijar, pupavac, pčelarica, daurska lastavica, primorska trepteljka, riđoglavi svračak, primorska bjeloguza, modrokos, crnoglava grmuša, bjelobrka grmuša, velika grmuša, španjolski vrabac, crnoglava strnadica, crnogrla strnadica; a u Skradinu i smeđa čiopa i ćuk.

KASNO LJETO/ JESEN(SELIDBA)

– mali vranci, ptice grabljivice: bukoč, eja močvarica i strnjarica, škanjac osaš, škanjac, kobac).
 Ove se vrste mogu promatrati i za proljetne selidbe. U rujnu je kanjon Guduče pogodan za promatranje grabljivica. Od gnjezdarica je još uvijek je prisutan zmijar, kao i vjetruše koje se stanarice. Već se pojavljuju kopci i škanjci koji na ovom području ostaju čitavu zimu. Istovremeno se opaža prelet škanjaca osaša, bukoča i sokola 49 lastavičara.

Najatraktivnije razdoblje za promatranje ptica na ovom području je razdoblje gniježđenja, odnosno proljeće i rano ljeto.

ZAKLJUČCI ISTRAŽIVANJA:

1. Ovim istraživanjima zabilježeno je 112 vrsta. Zajedno s dosadašnjim istraživanjima, na području Guduće i Prukljanskog jezera zabilježene su ukupno 153 vrste ptica. Od njih je 61 gnjezdarica (stanarica ili selica), 56 preletnica (prisutne su populacije na selidbi) i 50 zimovalica (sjeverne populacije koje borave u našim krajevima), dok ih se 15 gnijezdi u neposrednoj okolici.

2. Na nacionalnoj razini, 7 populacija je kritično ugroženo (CR), 9 ih je ugroženo (EN), a 9 rizično (VU). Ukupno su 32 populacije niskorizične (NT), a 26 ih je najmanje zabrinjavajuće (LC). Tri vrste su nedovoljno poznate (DD), a gnijezdeće
populacije četiriju vrsta (dvije patke i dvije grabljivice) su u Hrvatskoj regionalno izumrle (RE). Na europskoj razini, jedna vrsta je ugrožena (EN), tri su rizične (VU), tri rijetke, 29 ih je u opadanju (DEC), dok ih se 27 nije oporavilo od prethodnog pada brojnosti (iscrpljene vrste – Depl). Na globalnoj razini, po jedna  vrsta je rizična i niskorizična. Na dodacima Bonske konvencije nalazi se 150 vrsta (97 vrsta na dodatku II i 53 na dodatku III), na dodacima Bonske konvencije
nalazi se 75 vrsta (jedna na dodatku I i 74 vrste na dodatku II). Na prvom dodatku Direktive o pticama EU nalazi se 27 vrsta, na drugom 40, a na trećem 15 vrsta.

3. Od posebne važnosti za zaštitu su mali vranac i zmijar, kao i redovite vrste koje su na nacionalnoj razini kritično ugrožene, ugrožene ili rizične: crnogrli gnjurac, bukavac, mala bijela čaplja, patka kreketaljka, eja močvarica, crvenonoga prutka i mala prutka.

4. Izdvojene su najzanimljivije ptice ovog područja prema dobu godine i području na kojem mogu biti promatrane. To su uglavnom vrste mediteranskih staništa, koje u Europi imaju ograničen areal, pa su zanimljive turistima iz unutrašnjosti Hrvatske i strancima.

5. Kao najpogodnija područja za promatranje ptica izdvojen je planirani vidikovac nad Gudućom s okolnim maslinicima, selo Prukljan i kanjon iznad Guduće. Na ovim je područjima moguće organizirati promatranje ptica bez njihovog većeg uznemiravanja.